Standard leievilkår Dagslys AS (lys)

Standard leievilkår Dagslys AS (lys)

1. FORMÅL
Denne avtale regulerer betingelser ved leie av lysutstyr, biler, m.m. fra Dagslys AS. Dersom andre betingelser skal gjelde enn de som fremkommer i denne avtale, skal disse, for å være gyldige, nedtegnes skriftlig og være inntatt i et særskilt avtaledokument hvor disse standard leievilkår skal vedlegges og utgjøre en del av leievilkårene. Alle tilbud gis med forbehold om endring.

2. BEREGNING AV LEIEN
Leietiden løper fra og med den dag det utleide utstyr sendes av Dagslys AS, eller fra den tid henting er avtalt. Leietiden løper til og med den dag da utstyret er levert tilbake. Dersom ikke annet er avtalt skal utstyret leveres tilbake til samme sted utstyret ble utlevert fra.
Forbruk av filter, tape, diesel og liknende kommer i tillegg til tilbudspris.
Ved leie av bil er 60km per dag inkludert i leieprisen. Kjørelengde utover dette vil bli fakturert med 6kr per km. Eventuelle farts- og parkeringsbøter samt bompasseringer og drivstofforbruk vil bli fakturert leietaker.

3. FAKTURERING – BETALINGSBETINGELSER
Leie faktureres i samsvar med den til enhver tid gjeldende prisliste eller i henhold til inngått avtaledokument. Ved større leveranser utarbeides særskilt faktureringsplan. Ved sen betaling svares den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente fastsatt i norsk lov. Fakturaer forfaller til betaling 10 dager fra fakturadato med mindre annet er skriftlig avtalt. Reklamasjon på faktura må skje innen 10 dager etter fakturadato. Avtalt depositum eller forskuddsleie må være innbetalt før utleieobjektet utleveres. Depositum/forskuddsleie avregnes mot sluttfaktura. Ny dagleie belastes hvis innlevering av leieutstyr skjer etter kl. 0800. Dersom en leieavtale kanselleres med mindre enn 24 timers varsel, skal det faktureres 50% av leiekostnad. Dette gjelder imidlertid ikke dersom kanselleringen er en direkte følge av at leietakers oppdragsgiver velger å avbestille eller utsette oppdraget.

4. UTLEVERING OG TILBAKELEVERING
Dagslys AS plikter å overlevere utstyret rengjort og i full driftsmessig og forskriftsmessig stand. Risiko og ansvar for utstyret beror hos leietakeren fra dette forlater Dagslys AS utleieavdeling til dette er returnert til samme. Utstyr som er bestilt må hentes til avtalt tid. Hentes ikke utstyret til avtalt tid, vil Dagslys AS belaste leie fra og med avtalt hentedag, inntil utstyret hentes, eventuelt avtalen er hevet. Dersom det leverte utstyr avviker fra det som er avtalt, skal leietaker straks underrette Dagslys AS, som på sin side kan foreta omlevering eller annen rettelse. Etter utløpet av 2 virkedager og der leieren ikke har meddelt Dagslys AS om feil og/eller mangler, anses leieobjektet å være feilfritt ved utlevering. Leietakeren er ansvarlig for at utstyret tilbakeleveres i full driftsklar og rengjort stand, fritt for skader. Mangler på utstyret vil ved tilbakeleveringen bli utbedret av Dagslys AS for leietakers regning.

5. FREMLEIE
Leietakeren kan ikke fremleie eller overlate sine rettigheter etter denne avtale til andre eller foreta noen rettslige disposisjoner (overdragelse, pantsettelse el. l.) over utstyret.

6. TILSYN OG BRUK AV UTSTYRET
Leieobjektet skal utelukkende brukes til slike arbeidsoppgaver og under slike arbeidsforhold det er beregnet for. Leietakeren plikter å tilse at utstyret i leieperioden kun benyttes av personell som har fått opplæring i dets bruk, og således har ferdighet og kompetanse til å behandle utstyret korrekt og unngå å utsette seg selv eller andre for skade. Leietakeren plikter å følge instruksjon vedr. utstyrets bruk. Leien er basert på ett skifts bruk av utstyret, eller etter gjeldende avtale. Utstyrets angitte kapasitet må ikke overskrides. Leietakeren plikter videre å påse at utstyret beskyttes mot uvedkommende, samt unødig ytre påvirkning. De priser som er angitt i prislisten forutsetter bruk i rent og ikke korroderende miljø. For bruk til arbeider som utsetter utstyret for spesielle miljømessige belastninger, må dette forhåndsavtales, slik at spesielle forebyggende tiltak kan gjøres. Priser for slik beskyttelse vil bli oppgitt på forespørsel. Leietakeren dekker utgifter til drivstoff, etterfylling av motorolje og frostvæske, punktering, transportutgifter fra leveringssted til tilbakeleveringssted, renhold av utstyret før tilbakelevering og eventuelt forhåndsavtalt forebyggende vedlikehold og utbedring av skader samt forsikring i henhold til pkt. 7. For å forebygge unødig driftstans/reparasjoner eller at farlige situasjoner skal oppstå som følge av at utstyret er gått i stykker, skal leietakeren daglig foreta kontroll av dette og om nødvendig foreta etterfylling av olje, frostvæske, vann på batteri, etc. Forskrifter om inspeksjon og vedlikehold kan angis skriftlig. Dersom utstyret fungerer utilfredsstillende skal det straks tas ut av bruk. Dagslys AS skal straks varsles, slik at feilen kan rettes. Når forebyggende vedlikehold er nødvendig blir leietakeren på forhånd kontaktet av Dagslys AS, slik at hensiktsmessig tidspunkt for dette arbeidet kan avtales. Leietaker må ikke foreta endringer eller modifikasjoner av utstyret uten forhåndsgodkjenning av Dagslys AS. Dagslys AS har til enhver tid rett til å inspisere utstyret, og skal av leietaker holdes underrettet om hvor dette benyttes under leieperioden.

7. FORSIKRING – DEKNINGSOMFANG
Leieobjektet er under leietiden forsikret via Dagslys AS ved at leietaker belastes for en forsikringspremie. Gjeldende forsikringsvilkår kan dere finne her:

Alle skader/tap som ikke omfattes av polisen vil bli utbedret/erstattet for leietakers regning. Dersom forsikring skal utelates må kunden skriftlig gi beskjed om dette ved godkjenning av tilbud. Kunden skal i så tilfelle fremlegge bevis for at denne stiller egen likeverdig forsikring av utstyr, og evt kjøretøy. Forsikringen gjelder for utleieutstyr som befinner seg i Norden. Forsikringen dekker skader som oppstår plutselig og uforutsett i henhold til vilkår for brann, maskin, transport av varer og montasjeforsikring. Forsikringen er utvidet til å dekke skader ved tyveri. For utvidelsen gjelder følgende sikkerhetsforskrifter:

1. Lastebiler og aggregatbiler skal være låst med tenningslås (ta ut nøkkel) og dersom det er mulig skal førerkabin være låst.
2. Andre maskiner og utstyr skal være innelåst i lasterom, stålcontainer, eller annet oppbevaringssted med FG2 godkjenning.

For skader som dekkes av forsikringen må leietakeren betale en egenandel. Egenandel ved skade på utstyr er kr 10.000. Egenandel ved skade på kjøretøy over 3,5 tonn er kr. 20.000. Premie for forsikring belastes leietaker med 5 % av brutto dagleie.

8. ANSVARSBEGRENSNING
Leietaker er ansvarlig for alle skader og tap, herunder person-, tings- og formueskader, samt følgeskader, avsavn og indirekte tap som er påført Dagslys AS, dennes ansatte, brukeren av utstyret eller tredjemann i forbindelse med leieobjektets transport, plassering eller bruk (inklusive evt. driftsforstyrrelser). Dagslys AS kan ikke gjøres ansvarlig for slike skader som nevnt med mindre Dagslys AS personell har voldt skaden forsettlig, eller selskapet som sådan har opptrådt grovt uaktsomt. Dagslys AS er under enhver omstendighet ikke ansvarlig for indirekte tap. Dagslys AS innestår ikke for at det aktuelle utstyr tilfredsstiller leietakerens behov.

9. AVBESTILLING
Kunden vil ikke bli ilagt avbestillingsgebyr dersom dette underrettes Dagslys AS mer enn 72 timer før avtalt leietidspunkt. Dersom avbestilling forekommer mellom 72 og 24 timer før avtalt leietidspunkt, vil det bli ilagt et gebyr på 50% av avtalt leiepris. Kunden må betale den avtalte leieprisen i sin helhet dersom avbestilling skjer under 24 timer før avtalt leietidspunkt.
Ved langtidsleie i perioder på 3 uker eller mer, vil avbestillingsgebyr pålydende 50% av avtalt leiepris belastes Kunden etter inngått leieavtale. Kunden må betale den avtalte leieprisen i sin helhet dersom avbestilling av langtidsleie skjer under 2 uker før avtalt leietidspunkt.

10. OPPSIGELSE – HEVING – MISLIGHOLD
Utleieforhold med forhåndsavtalt utleietid/pris løper i den avtalte periode, dersom ikke spesielle oppsigelsesvilkår er avtalt. Dersom leietakeren misligholder sine forpliktelser, derunder unnlater å betale leie og/eller eventuelle tillegg i rett tid, samt at utstyret ikke behandles av leietaker med rimelig skånsomhet, kan Dagslys AS heve avtalen omgående og kreve utstyret tilbakelevert. I tillegg kan Dagslys AS kreve erstatning i henhold til norsk lov. Leietaker kan heve avtalen dersom Dagslys AS ikke foretar vedlikehold og reparasjoner på en tilfredsstillende måte.

11. TVISTER
Enhver tvist etter denne avtale skal søkes løst gjennom forhandlinger. Leietaker kan ikke holde tilbake mer enn omtvistet beløp. Fører forhandlinger ikke frem, skal tvisten henvises til de ordinære domstoler, så fremt partene ikke enes om annet. Rett verneting skal være den kommune hvor utstyret er leiet ut fra.

Har du noen spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss

Ring oss på Tel: +47 22 18 06 18